Có thể nói thế kỷ XXI là thế kỷ của nhân tố con người trong mọi lĩnh vực hoạt động. Để có thể ra các quyết định nhanh và chính xác cho doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp cần có hoặc rèn luyện để có các tố chất cơ bản của nhà quản lý hiện đại. Trí là một trong những tố chất quan trọng, có nghĩa là có kiến thức về nhiều mặt liên quan đến hoạt động quản lý, vừa tổng hợp vừa chuyên sâu. Nhà quản lý trong thời đại mới vừa đóng vai trò là một nhà kinh tế, nhà tổ chức, nhà tài chính vừa là nhà triết học trong đó vai trò là nhà tài chính càng ngày càng trở nên quan trọng. Sự thay đổi nhanh chóng của các cơ hội kinh doanh và phát triển của ngành tài chính trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi nhà quản lý cần có sự hiểu biết nhất định về công tác tài chính giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt cơ hội và ra quyết định có tính chiến lược.

Khóa học Quản trị tài chính dành cho nhà quản lý cập nhật các kiến thức về Quản trị Tài chính, tăng cường kỹ năng thực hành về Quản trị Tài chính doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đồng thời sử dụng một cách có hiệu quả các đòn bẩy tài chính trong các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh việc cung cấp cho học viên những kiến thức và hiểu biết cơ bản, khóa học còn cung cấp các công cụ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý Tài chính và kế toán doanh nghiệp mang tính hệ thống và ứng dụng cao, có thể áp dụng ngay vào kinh doanh và quản trị, điều hành doanh nghiệp. Khóa học cũng tạo cơ hội giao lưu và trao đổi kinh nghiệm thực tế và xây dựng mối quan hệ giữa các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp.

Kết quả đạt được sau khóa học

Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ:

·         Hiểu được công việc quản trị tài chính doanh nghiệp, nội dung và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp, sự ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hoạt động tài chính;

·         Đọc, hiểu và sử dụng các báo cáo tài chính doanh nghiệp trong quản trị doanh nghiệp: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, theo giác độ quản trị tài chính doanh nghiệp;

·         Phân tích đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính cơ bản với tư cách nhà quản trị;

·         Sử dụng các chỉ số, các đòn bẩy kinh doanh, đòn bẩy tài chính, các công cụ lãi suất và phân tích điểm hoà vốn để áp dụng trong thực tiễn quản trị kinh doanh;

·         Sử dụng thông tin kế toán để ra các quyết định về điều chỉnh chi phí, giá cả, khối lượng, lợi nhuận, mặt hàng, bộ phận kinh doanh và một số quyết định khác nhằm tối đa hoá lợi nhuận;

·         Chia sẻ các vấn đề thực tiễn về tài chính mà doanh nghiệp đang gặp phải với giảng viên là những người có kinh nghiệm thực tế trong quản trị doanh nghiệp.

Nội dung khóa học

Chuyên đề 1: Những vần đề về tài chính doanh nghiệp

 • Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp và những nguyên nhân thành bại
 • Tài chính doanh nghiệp và mục tiêu quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Môi trường kinh doanh và các xu thế ảnh hưởng tới tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề 2:Báo cáo tài chính doanh nghiệp theo giác độ quản trị tài chính

 • Bảng cân đối kế toán theo giác độ tài chính
 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo giác độ tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo giác độ tài chính

Chuyên đề 3: Phân tích báo cáo tài chính của nhà quản lý doanh nghiệp

 • Phân tích khái quát các báo cáo tài chính của nhà quản lý
 • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp của nhà quản lý qua các kỹ thuật:
 • Phân tích khả năng thanh toán
 • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
 • Phân tích khả năng sinh lời
 • Phân tích cơ cấu vốn và đòn bẩy tài chính
 • Phân tích nguồn vốn và sử dụng vốn

Chuyên đề 4: Tài chính kế toán và quyết định kinh doanh của nhà quản lý.

 • Sử dụng quan hệ chi phí, sản lượng, lợi nhuận và đòn bẩy kinh doanh để tối đa hoá lợi nhuận
 • Phân tích hoà vốn và một số ứng dụng trong phân tích và quyết định kinh doanh
 • Sử dụng các thông tin Tài chính, kế toán để đưa ra quyết định kinh doanh
 • Các quyết định về điều chỉnh chi phí, giá cả, khối lượng và lợi nhuận
 • Các quyết định về điều chỉnh mặt hàng và bộ phận kinh doanh

Phương pháp đào tạo

Khoá đào tạo kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, thảo luận trực tiếp và trực tuyến, học qua trải nghiệm (SLE – Structured Learning Experience) và lấy học viên là trung tâm của mọi hoạt động đào tạo.

Các hoạt động cụ thể trong khóa học bao gồm các bài giảng ngắn, bài tập nhóm và thảo luận nhóm, bài tập tình huống, trao đổi kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề cụ thể của học viên.

Khai giảng

Khóa học sắp tới được tổ chức trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 07 năm 2011 tại Hà Nội.

Liên hệ:

Ông Long:

Số điện thoại: 0912 266 565

Bà Xuân:

Số điện thoại: 0912 153 120 / 0976 377 268


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!