1. MỤC ĐÍCH

Với mong muốn hướng tới một môi trường làm việc an toàn, bình đẳng cho tất cả nhân viên và khách hàng, Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT và các công ty thành viên (sau đây gọi chung là “Công ty”) ban hành “Chính sách Môi trường và Xã hội” với cam kết luôn tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm và nỗ lực tham gia các hoạt động cải thiện môi trường trong công ty và cộng đồng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách này được phổ biến rộng rãi cho toàn thể nhân viên, khách hàng và các bên liên quan và đăng tải trên website chính thức của OMT: http://omt.vn.

3. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

3.1. Phòng Nhân sự: có trách nhiệm thực hiện chính sách này và phổ biến cho toàn thể công nhân viên Công ty.

3.2 Tất cả các trưởng bộ phận có trách nhiệm nhắc nhở nhân viên tuân thủ đối với chính sách này.

4. XEM XÉT VÀ CẬP NHẬT

Chính sách này được lãnh đạo công ty cập nhật hàng năm nhằm đáp ứng yêu cầu hiện hành. Tuy nhiên nếu có sự thay đổi trong các yêu cầu của pháp luật hoặc của các bên liên quan, Công ty sẽ xem xét và sửa đổi chính sách này khi cần thiết.

5. THÔNG TIN

Chính sách này được phổ biến tới tất cả nhân viên Công ty qua đào tạo nội bộ hàng năm. Đối với các bên liên quan, chính sách này sẽ được thông tin khi chính sách được ban hành hoặc khi có thay đổi.

6. CHÍNH SÁCH

6.1. Về Môi trường:

Công ty tuân thủ các yêu cầu luật định về môi trường với mục đích ngăn ngừa ô nhiễm và cải thiện môi trường trong Công ty và cộng đồng với các hoạt động như sau:

– Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên như điện, nước, giấy,… để giảm thiểu các tác động môi trường;

– Áp dụng các biện pháp tốt trong việc sử dụng nước sạch, quản lý và tái sử dụng rác thải trong Công ty;

– Giáo dục và đào tạo định kỳ cho tất cả người lao động kiến thức về bảo vệ môi trường;

– Khi mua sắm trang thiết bị, vật liệu, người có trách nhiệm phải xem xét, lựa chọn các sản phẩm không ảnh hưởng đến môi trường.

6.2. Về Xã hội:

Công ty cam kết các yêu cầu liên quan lao động, an toàn và sức khỏe cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng xung quanh liên quan, bao gồm:

– Các chế độ lao động, các phúc lợi của người lao động;

– Đào tạo các quy định, chính sách nhân sự và giáo dục kiến thức, nâng cao kỹ năng bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.

– Tạo điều kiện làm việc an toàn, không ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh.


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!