Cẩm nang “SMART Goal Workbook” của Taleo:

Cẩm nang “SMART Goal Workbook” của Taleo:
http://img.en25.com/Web/Taleo/SMART%20GOALS%20Workbook.pdf

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan: