Mục đích

OMT tư vấn xây dựng chiến lược đào tạo và kế hoạch đào tạo tổng thể cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp. Mục đích của dịch vụ này nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng hoàn thiện bản đồ chiến lược đào tạo trong trung và dài hạn, bao gồm:

  •  Thiết lập mục tiêu đào tạo dài hạn cho doanh nghiệp
  •  Hoàn thiện bản kế hoạch triển khai đào tạo cho toàn bộ hệ thống
  •  Xây dựng bộ chỉ tiêu đào tạo cho các vị trí công việc

Kết quả đầu ra

  • Bàn đồ đào tạo tổng thể của tất cả từng vị trí trong doanh nghiệp
  • Lộ trình đào tạo tổng thể trong toàn bộ doanh nghiệp

Quy trình thực hiện

xay-dung-chien-luoc-va-ke-hoach-dao-tao


TAGS:

Cloud-based education management platform

Cloud-based education management platform

Vui lòng đê lại thông tin, tư vấn viên của chúng tôi sẽ  liên hệ trong thời gian sớm nhất.

Chân thành cảm ơn!