Hệ thống quản lý chất lượng của OMT đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Vừa qua, Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý Trực tuyến OMT đã được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng (VN QUACERT) chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Phạm vi được chứng nhận:

  • Sản xuất và cung cấp phần mềm hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến, thi trực tuyến
  • Sản xuất và cung cấp nội dung số cho giáo dục và đào tạo
  • Cung cấp dịch vụ kiểm tra và đánh giá năng lực cá nhân trực tuyến

1. GiayCN_ISO_VN 160815_001

 

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan: