Điều khoản sử dụng SchoolOnline

Điều khoản sử dụng SchoolOnline

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của SchoolOnline hoặc sử dụng các dịch vụ do OMT cung cấp. Bạn chấp...

Lãnh đạo trong thế giới thay đổi

Lãnh đạo trong thế giới thay đổi

Giới thiệu chung về chương trình “Lãnh đạo trong thế giới thay đổi” là Chương trình đào tạo Diploma Sau đại học (Post-graduate Diploma) đầu tiên ở Việt Nam, do Khoa Quốc tế, Đại học Quốc...

xay-dung-chien-luoc-va-ke-hoach-dao-tao

Phát triển và xây dựng khóa học

OMT cung cấp dịch vụ này với mục đích đồng hành với doanh nghiệp xây dựng và triển khai các nội dung đào tạo cụ thể, dưới hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến với trực...