Báo cáo “Các công cụ và xu hướng quản lý 2011” của Bain & Company:

Báo cáo “Các công cụ và xu hướng quản lý 2011” của Bain & Company:
http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools.pdf

Chia sẻ bài viết:

Bài viết liên quan: